Vakantiehuizen en villa's met zwembad, verhuur van vakantiewoningen en vakantiedorpen voor uw vakantie in Frankrijk.

Rent Villas France : Huurvoorwaarden

Rent Villas France, is een in Mandelieu-La-Napoule (France) gevestigde organisatie, sinds een tiental jaren gespecialiseerd in de verhuur van vakantiehuizen, die voldoet aan alle wettelijke eisen en de nodige financiële garanties biedt. De doelstelling is om de beste service te verzekeren met een optimale prijs/kwaliteit verhouding. Rent Villas France werkt met locale correspondenten in de verschillende toeristische streken. Dit om een perfecte kennis van de plaatselijke markt te verzekeren, uitvoerige informatie te verschaffen betreffende elk huis en de omgeving en de huurder indien nodig ter plaatse bij te staan.

Samenvatting van de huurvoorwaarden :

De reservering wordt online op de website gemaakt. Indien een vakantiewoning op aanvraag is, kan de belangstellende een aanvraagformulier indienen of telefonisch of per e-mail zijn wensen doorgeven, waarna hij bericht krijgt over de beschikbaarheid van de woning en alsnog online kan (laten) reserveren.

Na reservering ontvangt de huurder direct op het door hem opgegeven e-mailadres een reserveringformulier. Het is daarom zeer belangrijk dit e-mailadres correct in te voeren. De huurder dient bij boeking langer dan één maand voor aankomst binnen 7 dagen na boeking een aanbetaling te voldoen van 30&percent; van de huursom + de eventuele verzekeringspremie. Het bedrag van de aanbetaling wordt afgetrokken van het volledige huurbedrag. Op verlangen van Rent Villas France dient de huurder aan Rent Villas France een bewijs van betaling te overleggen.

Indien de huurder bij reservering online per credit card (aan)betaalt, dan is de reservering definitief. Indien hij kiest voor (aan)betaling per bankoverschrijving wordt de reservering pas definitief na ontvangst van deze betaling (intussen wordt de beschikbaarheid van het vakantiehuis wel tijdelijk geblokkeerd). Na ontvangst van de aanbetaling verstuurt Rent Villas France een bevestiging/factuur.

Het volledige huurbedrag dient ten laatste 1 maand voor aanvang van de huur in het bezit van Rent Villas France te zijn. Rent Villas France is in het geval van late boekingen gerechtigd om uitsluitend betaling middels creditcard te verlangen. Nadat Rent Villas France het volledige betaling van de huur heeft ontvangen, worden per e-mail de reisbescheiden verstuurd, met het adres, de gegevens van de eigenaar/beheerder en de routebeschrijving.Algemene voorwaarden van Rent Villas France voor de huur van een vakantiewoning

Tussen Rent Villas France en de HUURDER, die deze voorwaarden aanvaardt bij het afsluiten van een reservering, wordt een huurovereenkomst afgesloten onder de volgende voorwaarden:
Bijzondere beschikkingen
RENT-IN-FRANCE LTD - Registered in England : 5747475
Registered office: Martlet House, El Yeoman Gate, Yeoman Way, Worthing, West Sussex, BN13 3QZ.
Commercial address: Rent-Villas-France, Hendre Haidd, Llanwnog, Caersws, Powys, SY17 5JQ, Mid-Wales

De HUURDER:
waarvan de identiteit, het aantal deelnemende personen, het gehuurde vakantiehuis, de aankomstdatum, de duur van het verblijf, de huurprijs en de eventuele toeslagen vermeld worden op het reserveringsformulier. ALGEMENE BESCHIKKINGEN Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Rent Villas France. Afwijkende bedingen afspraken of regelingen gelden slechts indien en voorzover deze door Rent Villas France schriftelijk zijn bevestigd.


top

Huursom en kosten

Aanbiedingen van Rent Villas France zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website van Rent Villas France worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Rent Villas France is niet aan kennelijke fouten en omissies in haar website gebonden !


top

Bijkomende kosten

Prijzen zijn steeds per week en exclusief bijkomende kosten die de HUURDER bij aankomst dient te betalen (à contant): - eventuele huur van lakens, handdoeken etc. - eventuele niet inbegrepen energiekosten, water of verwarming - andere kosten zoals vermeld De hoogte van deze bedragen staat in de informatie betreffende het vakantiehuis vermeld. De eigenaar/beheerder incasseert ook de plaatselijke door en vanwege de overheid vastgestelde vergoedingen (verblijfsbelasting).


top

Borgsom

De HUURDER dient bij aankomst in het vakantiehuis de borgsom als vermeld in de beschrijvingen à contant aan de eigenaar/beheerder te betalen, bij gebreke daarvan zal de huurovereenkomst op de ingangsdatum als ontbonden worden beschouwd.

Verder dienen de bijkomende kosten zoals eventuele service - en schoonmaakkosten afgerekend te worden. Na afloop van het verblijf in het vakantiehuis worden geconstateerde beschadigingen of vermissing van in of aan het vakantiehuis aanwezige zaken met de borgsom verrekend en wordt het restant van de borgsom aan de HUURDER gerestitueerd. Indien de eindcontrole niet voor vertrek uitgevoerd kan worden of indien er schade is vastgesteld die niet direct becijferd kan worden, zal de borg of het restant hiervan teruggestort worden op de bankrekening van de HUURDER. Hiervoor dient de HUURDER zijn IBAN en BIC nummer (zie bankafschrift) en het adres van zijn bank aan de eigenaar/beheerder af te geven.

De afwikkeling van de borgsom is een zaak tussen de eigenaar/beheerder en de HUURDER. Rent Villas France kan behulpzaam zijn bij eventuele taalproblemen.


top

Totstandkoming reservering

De reservering wordt online op de website gemaakt. Indien een vakantiewoning op aanvraag is, kan de belangstellende een aanvraagformulier indienen of telefonisch of per e-mail zijn wensen doorgeven, waarna hij bericht krijgt over de beschikbaarheid van de woning en alsnog online kan (laten) reserveren.

Na reservering ontvangt de HUURDER direct op het door hem opgegeven e-mailadres een reserveringformulier. Het is daarom zeer belangrijk dit e-mailadres correct in te voeren.

De HUURDER dient bij boeking langer dan één maand voor aankomst binnen 7 dagen na boeking een aanbetaling te voldoen van 30% van de huursom + eventuele verzekeringspremie. Het bedrag van de aanbetaling wordt afgetrokken van het volledige huurbedrag. Op verlangen van Rent Villas France dient de HUURDER aan Rent Villas France een bewijs van betaling te overleggen.

Indien de HUURDER bij reservering online per credit card (aan)betaalt, dan is de reservering definitief. Indien hij kiest voor (aan)betaling per bankoverschrijving wordt de reservering pas definitief na ontvangst van deze betaling (intussen wordt de beschikbaarheid van het vakantiehuis wel tijdelijk geblokkeerd). Na ontvangst van de aanbetaling verstuurt Rent Villas France een bevestiging/factuur.

Het volledige huurbedrag dient ten laatste 1 maand voor aanvang van de huur in het bezit van Rent Villas France te zijn. Rent Villas France is in het geval van late boekingen gerechtigd om uitsluitend betaling middels creditcard te verlangen. Nadat Rent Villas France het volledige betaling van de huur heeft ontvangen, worden per e-mail de reisbescheiden verstuurd, met het adres, de gegevens van de eigenaar/beheerder en de routebeschrijving.

De HUURDER heeft nimmer het recht de betaling op te schorten. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de HUURDER in verzuim. De HUURDER kan het verzuim opheffen door binnen 3 dagen na het intreden van het verzuim alsnog de volledige huursom aan Rent Villas France te voldoen. Bij niet- of niet tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de buitengerechtelijke inningskosten voor rekening van de HUURDER.

Het gehuurde vakantiehuis mag in geen geval bewoond worden door een groter aantal personen dan die aangeduid in de beschrijving en de reservering, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming door Rent Villas France. Rent Villas France kan hiervoor een aanvullende vergoeding verlangen.


top

Annulering en wijziging door de huurder

De HUURDER die een aanbetaling gedaan heeft, verklaart gebruik te zullen maken van het gehuurde vakantiehuis op de datum vermeld op de reservering en uiterlijk 30 dagen voor deze datum de totale huursom te zullen betalen. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan heeft Rent Villas France het recht het gereserveerde huis onmiddellijk opnieuw te verhuren. Toch blijft de HUURDER gehouden aan betaling van de volledige huur.

Indien de HUURDER onverhoopt moet annuleren zal Rent Villas France alles in het werk stellen om het vakantiehuis opnieuw te verhuren. Rent Villas France behoudt dan alleen de aanbetaling ter dekking van haar kosten. De HUURDER moet Rent Villas France van de annulering op de hoogte stellen met een aangetekende brief, binnen een periode van 5 dagen vanaf de dag dat hij hiervan op de hoogte is.

De HUURDER kan zich tegen de kosten van annulering voor de verblijfsperiode verzekeren via Rent Villas France bij ADAR of zelfstandig bij elke erkende verzekeringsmaatschappij.


top

Annulering en wijziging door Rent Villas France

Rent Villas France dient de HUURDER binnen 48 uur (2 werkdagen) nadat gewichtige en/of onvoorziene omstandigheden zijn ingetreden (bv onverwachte werkzaamheden, overlijden van de eigenaar/beheerder, echtscheiding van de eigenaar/beheerder, onaangekondigde verkoop en/of ingebruikname van het vakantiehuis door de eigenaar/beheerder e.d.) een wijzigingsvoorstel te doen in de vorm van een alternatief aanbod. Deze verplichting vervalt, indien de oorzaak van de wijziging aan de HUURDER is toe te rekenen.


top

Aankomst en vertrek

De huur gaat in op zaterdag na 16.00 uur en eindigt op zaterdag voor 10.00 uur (7 nachten per geboekte week). Afwijkingen hiervan dienen door de HUURDER bij de boeking te worden aangevraagd of met de eigenaar/beheerder ruim voor aankomst te worden overeengekomen. Aankomst na 20.00 uur of op zondag kan door de eigenaar/beheerder geweigerd worden.


top

Duur

De huur zal niet verlengd of herhaald mogen worden zonder de toestemming van de eigenaar/beheerder en van Rent Villas France, dit wordt door de HUURDER uitdrukkelijk geaccepteerd. Deze laatste verklaart dat hij geen enkel beroep uitoefent of zal uitoefenen in het gehuurde vakantiehuis en dat hij de lokalen alleen huurt als tijdelijke bewoning. Dit is een uitdrukkelijke voorwaarde voor de aanvaarding van de reservering.


top

Verplichtingen van de huurder

- De HUURDER zal het vakantiehuis aanvaarden in de staat waarin die zich bevindt bij aankomst en zoals beschreven in de door Rent Villas France geleverde beschrijving op de internet site. De meubels en andere goederen mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Indien aan het einde van de huurperiode meubels of goederen niet meer aanwezig of buiten gebruik zijn door ander dan normaal gebruik zullen deze betaald of vervangen dienen te worden door de HUURDER met de goedkeuring van de eigenaar/beheerder. Deze voorwaarde heeft ook betrekking op de bekleding, het behang en het gebouw in het algemeen.
- In geval van schade zal de waarde van de gebroken of gebarsten goederen, de schoonmaakkosten voor bevlekte tapijten, dekens, matrassen, beddengoed enz. vergoed dienen te worden door de HUURDER.
- De HUURDER zal de meubels en andere goederen slechts gebruiken op de plaats waarin ze geplaatst zijn. Het is formeel verboden deze te verplaatsen buiten het gehuurde vakantiehuis.
- De HUURDER zal geen zaken werpen in wastafels, badkuipen, bidets, douches, WC’s, afvoeren e.d. waardoor de leidingen en de septic tank verstopt kunnen worden. Indien dit toch het geval zou zijn zal de HUURDER verantwoordelijk zijn voor de kosten veroorzaakt voor het verhelpen van deze verstoppingen.
- De HUURDER zal het pand als een goede huisvader bewonen.
- De HUURDER mag in geen geval het gehuurde pand onderverhuren of gebruiken voor opslag e.d.
- De HUURDER zal in het vakantiehuis geen enkel dier mogen toelaten, zelfs tijdelijk, zonder de goedkeuring van de eigenaar/beheerder.
- De HUURDER geeft de eigenaar/beheerder toestemming om tijdens zijn verblijf in het vakantiehuis, alle noodzakelijke dringende werkzaamheden laten uitvoeren die nodig zijn voor het onderhoud van het gehuurde pand en de eventuele gemeenschappelijke uitrusting (vervanging van huishoudelijke apparatuur e.d.).
- In geval van huur van een woning in een appartementgebouw of een vakantiedorp, zal de HUURDER zich als tijdelijke bewoner houden aan het huishoudelijk reglement. Het is verboden wasgoed te drogen aan de balkons of de ramen.
- De HUURDER zal geen (geluids)overlast veroorzaken tussen 22.00 en 07.00 uur, zoals gesteld in politiebeschikkingen. Verder zal de HUURDER rekening te houden met de buren tijdens zijn verblijf (geluid, rommel, ...) en de instructies van de eigenaar/beheerder opvolgen bv wat betreft de verwijdering van vuilnis.


top

Verplichtingen van Rent Villas France

Rent Villas France verbindt zich ertoe het gehuurde vakantiehuis ter beschikking te stellen aan de HUURDER, conform de beschrijving en de verplichtingen te aanvaarden die voortvloeien uit deze huurovereenkomst.


top

Verzekering

Volgens de Franse wet is elke HUURDER – ook van een vakantiehuis - verplicht in het bezit te zijn van een W.A. verzekering afgesloten bij een erkende verzekeringsmaatschappij voor de volgende risico’s : diefstal, brand, waterschade zowel voor zijn huurdersbelang als voor de inventaris van het vakantiehuis, als voor burenaansprakelijkheid. Hij zal hiervan desgevraagd het bewijs moeten kunnen voorleggen aan de Rent Villas France. Deze laatste wijst elke aansprakelijkheid af voor het verhaal dat hun verzekeringsmaatschappij zou kunnen doen op de verzekering van de HUURDER in geval van schade aan het vakantiehuis.


top

ADAR

Rent Villas France werkt samen met de Franse organisatie ADAR, agent voor de verzekeringsmaatschappij AGF IART, die een speciale verzekering heeft voor vakantiehuizen: een combinatie van annuleringsverzekering en van aansprakelijkheidsverzekering, Het tarief is aantrekkelijker dan dat van de standaard reisverzekeringsmaatschappijen. Zie details op de site onder http://www.vakantiehuis-frankrijk.info/verzekering.php


top

Ontbinding van de huurovereenkomst

Bij niet betaling op de gestelde termijnen of bij niet uitvoering van een van de artikelen van de huidige huurovereenkomst, en 8 dagen na in gebreke stelling zonder gevolg, heeft Rent Villas France het recht de huurovereenkomst onmiddellijk op te zeggen en zal de HUURDER gesommeerd worden het huurpand te verlaten na dagvaarding van het kort geding.

Rent Villas France is gerechtigd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien de HUURDER zich, na daartoe te zijn gesommeerd, niet gedraagt als een goed HUURDER, in het bijzonder indien de HUURDER, ondanks waarschuwingen van de Eigenaar/beheerder ernstige hinder veroorzaakt aan zijn verblijfsomgeving. De HUURDER zal dan gesommeerd worden het vakantiehuis onmiddellijk te verlaten.


top

Klachten

Ieder vakantiehuis is zorgvuldig door medewerkers van Rent Villas France geselecteerd en geïnspecteerd. Rent Villas France staat in voor de juistheid van de omschrijving van het vakantiehuis, met dien verstande dat een afwijking van 30% van de opgegeven woon-, tuinoppervlakte en afstanden aanvaardbaar wordt geacht. De beschrijving van het vakantiehuis en de directe omgeving kunnen naar hun aard of vanwege tussentijdse veranderingen of seizoeninvloeden afwijken van de beschrijving op de website van Rent Villas France. Rent Villas France doet al het mogelijke om wijzigingen direct op de website aan te passen of aan de HUURDER door te geven.

Niettemin is het steeds mogelijk dat er gebreken of afwijkingen geconstateerd worden door de HUURDER. Dit dient door de HUURDER binnen 24 uur gemeld te worden aan de Eigenaar/beheerder. Deze zal trachten de klacht onverwijld ter plaatse op lossen. Indien de geconstateerde klacht niet ter plaatse met de Eigenaar/beheerder kan worden opgelost, dient de HUURDER de klacht uiterlijk binnen 48 uur na constatering telefonisch te melden aan Rent Villas France. Rent Villas France zal dan alles in het werk stellen om vastgestelde problemen te verhelpen. De HUURDER zal hiertoe toegang verlenen aan de eigenaar/beheerder of correspondent van Rent Villas France, die de problemen zal onderzoeken.

Een vroegtijdig vertrek of het zelfstandig betrekken van een ander vakantiehuis dan door Rent Villas France aangeboden, ontheft Rent Villas France van iedere verplichting tot schadeloosstelling.

Indien een klacht, na overleg met de eigenaar/beheerder en Rent Villas France, ter plaatse niet naar tevredenheid van de HUURDER kan worden opgelost, kan de HUURDER een schriftelijke klacht binnen 30 dagen na het vertrek van de verblijfsplaats aan Rent Villas France indienen. Bij gebreke hiervan wordt de klacht niet in behandeling genomen. Rent Villas France zal de klacht binnen 30 dagen na ontvangst behandelen en indien de klacht terecht blijkt te zijn, zoeken naar een passende oplossing, overeenkomstig de ernst van de klacht. Klachten die niet tijdens het verblijf worden gemeld kunnen niet in overweging worden genomen.


top

Overmacht

In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Rent Villas France gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de HUURDER aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan : oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van de eigenaar/beheerder, echtscheiding van de eigenaar/beheerder, onaangekondigde verkoop en/of ingebruikname van het vakantiehuis door de eigenaar/beheerder e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Rent Villas France kan worden gevergd.

Rent Villas France zal alles in het werk stellen om een passend alternatief voor te stellen.

Indien de overmacht intreedt terwijl de HUURDER slechts ten dele gebruik van het vakantiehuis heeft kunnen maken, dient de huurovereenkomst ook voor de reeds benutte tijd als ontbonden te worden beschouwd.


top

Aansprakelijkheid

Rent Villas France kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de HUURDER of derden tengevolge het verblijf in het vakantiehuis geleden schade; de HUURDER vrijwaart Rent Villas France tegen aanspraken dienaangaande. In het bijzonder is Rent Villas France niet aansprakelijk voor storingen in en om het vakantiehuis zoals doch niet uitsluitend: storingen en uitval van stroom- en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouwwerkzaamheden en veranderingen aan toegangs- of hoofdwegen.

Rent Villas France kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van Rent Villas France.

Onverminderd het in de vorige leden bepaalde is de aansprakelijkheid van Rent Villas France, indien en voor zover Rent Villas France uit enige hoofde terzake de huurovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van Rent Villas France is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van Rent Villas France in het voorkomende geval zal uitkeren.


top

Privacy

Rent Villas France zal alle haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens steeds behandelen overeenkomstig de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Rent Villas France wordt uitdrukkelijk toegestaan om de gegevens vermeld op het boekingsformulier in te voeren in haar informatica bestanden. Volgens de wet van 06 januari 1978, heeft de HUURDER het recht om toegang en correctie in te dienen bij Rent Villas France. De toepassingsmodaliteiten hiervan zullen in gezamenlijk overleg beslist worden.


top

Vakantietips

Reserveren

U kunt online boeken, 7 dagen per week
Vragen en/of informatie per mail of tel:
• +31 251 674860
info@vakantiehuis-frankrijk.info