Vakantiehuizen en villa's met zwembad, verhuur van vakantiewoningen en vakantiedorpen voor uw vakantie in Frankrijk.

ADAR, de verzekering voor uw vakantiehuis

Het verblijf in een vakantiehuis in Frankrijk, of het nu aan de Côte d'Azur is, op Corsica of in de Provence, Bretagne of Normandië, moet beschermd worden door een reisverzekering.

Anders dan bij uw woonhuis is deze verzekering niet verplicht, maar u bent wel aansprakelijkheid in geval van beschadiging of brand van uw vakantiehuis. (article 1732 du code civil). Niet alle aansprakelijkheidsverzekeringen dekken ook uw vakantiewoning.

De beste oplossing is het afsluiten van een speciale reisverzekering.

Wij werken samen met de verzekeringsmaatschappij ADAR, gespecialiseerd in verzekeringen voor vakantiehuizen.


top

ADAR – annuleringsverzekering

Meestal neemt u de beslissing betreffende de reservering van uw vakantiehuis lang van tevoren. Intussen kunnen zich allerlei gebeurtenissen voordien die u beletten naar uw vakantieplaats af te reizen: ziekenhuisopname, ontslag, ernstige ziekte, overlijden van een naaste enz. Helaas dient u altijd annuleringskosten te betalen, ter hoogte van de aanbetaling (30&percent;) tot zelfs het volledige bedrag, afhankelijk van de termijn.

ADAR dekt de gevolgen van uw annulering en ook de kosten indien u het verblijf moet onderbreken of beëindigen.


ADAR – aansprakelijkheidsverzekering

Verder beschikt u automatisch over een aansprakelijkheidsverzekering voor schade aan het vakantiehuis door brand, ontploffing, wateroverlast. Maar ook voor schade toegebracht aan de inboedel of het huis, indien geen sprake is van moedwil.


top

Overzicht van de garanties

Garanties Uitkering
Annulering ten gevolge van : ernstige ziekte, ongeval, overlijden, schade aan woonhuis, ontslag, mutatie, stakingen enz. Annuleringskosten tot maximum 15000 €
Onderbreking van het verblijf ten gevolge van: ernstige ziekte, ongeval, overlijden, schade aan woonhuis of niet beschikbaarheid van vakantiewoning (bosbrand enz.) Gederfde huur tot maximum 15000 €
Aansprakelijkheid van de huurder
• Schade door brand, ontploffing, wateroverlast.
• Schade aan roerend en onroerend goed toebehorend aan de eigenaar van het vakantiehuis.
• Tot maximum 1.525.000 €
• Tot maximum 8000 € met een eigen risico van 45 €
Zoek-, reddding - en bergingsacties op zee of in de bergen, door een erkende reddingsorganisatie. Zoek-, reddding - en bergingskosten tot maximum 3050 €


Annuleringsverzekering voor huurders

Incl. aansprakelijkheid bij schade
CONTRACT N° 37.852.182

Valt onder de wettelijke voorschriften van de verzekeraars

Dit contract heeft als doel garanties, die hieronder worden gedefinieerd, aan huurders te bieden die gedurende korte tijd onroerend goed huren, en dit voor iedere vorm van onroerend goed in de landen van de Europese Unie, Zwitserland, Malta, Monaco et Andorra.

Huurder/verzekerde

edere huurder, een natuurlijk persoon van Franse of van buitenlandse nationaliteit, die voor een korte periode een gemeubileerde ruimte huurt na bemiddeling van verschillende beroepsgroepen, zoals: Makelaars, reisbureaus, touroperators, enz.

Onder de verzekerde wordt verstaan: de huurder, zijn of haar partner (inclusief de erkend met de huurder samenwonende of de door een samenwooncontract met de huurder verbonden zijnde persoon), bloedverwanten in opgaande lijn of nakomelingen in de eerste graad, een schoonzoon of schoondochter of broer of zuster of iedere andere op het inschrijfformulier van het huidige contract aangewezen persoon die van de betreffende gehuurde ruimte gebruik maakt.

VERHUUR VOOR EEN KORTE PERIODE: Verblijf van minder dan 90 dagen in ruimten waarvan de verzekerde niet de eigenaar is, noch de vaste (voor het hele jaar) huurder.

RUIMTES: Woonhuis, appartement, hotelkamer, caravan, stacaravan.

VERZEKERAAR:
AGF IART - SA met een bedrijfskapitaal van de 877.736.768 € - Bedrijf dat valt onder de regelgeving van de Verzekeraars -87, rue de Richelieu - 75002 Parijs RCS PARIS- B 542 110 291.
AGENT : Bureau ALBINET, Verzekeringsbedrijf, onder het handelsmerk ADAR, SA met een kapitaal van 200.000 euro – RCS Paris B 582 136 289.

Functioneren van de verzekeringsgarantie

Er kan van de garanties van ADAR worden geprofiteerd door gelijktijdige ondertekening van het huurcontact voor de seizoensverhuur en de betaling van de verzekeringspremie van ADAR die in hetzelfde contract staat aangegeven, of op een apart inschrijfformulier, waarbij de huur die in het huurcontract staat aangegeven de basis is voor de schadevergoedingen. De overige prestaties, zoals de reis, kunnen worden inbegrepen, uitsluitend indien deze worden gekoppeld aan de reservering van de verhuurde ruimte en als de verzekeringspremie tevens op deze prestaties betrekking heeft.

Als het huurcontract op meerdere families betrekking heeft, is iedere familie voor zijn eigen aandeel verzekerd. Het huurcontract wordt dan niet geannuleerd en in die situaties wordt het uitgekeerde verzekeringsbedrag rekenkundige bepaald per betreffende familie. Het is de taak van de persoon die het huurcontract tekent, om aan het bureau de namen van zijn medehuurders door te geven.

e verzekering eindigt, wat alle aanspraken betreft, op het moment van aankomst van de verzekerde in de gehuurde ruimten, of op de datum waarop het verblijf wordt onderbroken, uitgezonderd de verzekeringen « kosten voor opsporing en redding » en « aansprakelijkheidsverzekering van de huurder » voor welke de garantie ophoudt vanaf het moment dat de sleutels aan een vertegenwoordiger van de erkende tussenpersoon worden gegeven.

VERZEKERING

1 - In het geval van de annulering van het verblijf

De verzekeraar garandeert aan de verzekerde de vergoeding van de betaalde bedragen voor aanbetaling of de borgsom en het eventueel betaalde restbedrag bij een annulering van het verblijf in geval van de volgende gebeurtenissen, binnen de grens van 15000 euro per schadegeval en hoeveel begunstigden er ook mogen zijn:

a - Ernstige ziekte, een ernstige blessure of overlijden van de verzekerde of iedere andere in het huurcontract vermelde persoon die van de betreffende gehuurde ruimte gebruik maakt. Onder ziekte of ernstige blessure wordt verstaan iedere recente verslechtering van de gezondheid of iedere lichamelijke verwonding die het onmogelijk maakt voor de verzekerde zijn woning te verlaten, of het ziekenhuis waar hij behandeld wordt, op de datum van de aanvang van de huurperiode. Voor werknemers moet dit worden aangetoond door een ziekenhuisopname of een arbeidsonderbreking van op zijn minst acht ononderbroken dagen, en door een doktersattest die het voorgeschreven verbod preciseert. Voor niet-werknemers moet dit worden aangetoond door een ziekenhuisopname van op zijn minst acht dagen of door een doktersattest die de huurder verbiedt zijn kamer gedurende op zijn minst acht dagen te verlaten, en daarnaast, voor kuurgasten, de justificatie van de bekostiging van hun kuurverblijf door hun ziektekostenverzekering, en deze te vergoeden kosten moeten niet onderhavig zijn aan inkomenscondities.

b - Materiële schade als het gevolg van diefstal, brand, explosies en soortgelijke gebeurtenissen, waterschade, of een natuurlijk evenement die betrekking heeft op het hoofdverblijf en/of secondaire woning en/of professionele ruimtes van de huurder, waarvan de ernst beslist zijn aanwezigheid vereist op de vertrekdatum of tijdens zijn verblijf, om de nodige formaliteiten te kunnen uitvoeren.

c - Verhindering om bezit te nemen van de gehuurde ruimtes als gevolg van ontslag om economische redenen of mutatie van de Verzekerde of zijn/haar partner, die door de werkgever wordt medegedeeld, onder voorwaarde dat deze mededeling van de werkgever na het ingaan van de garanties is gedaan en onder reserve dat één van de boven beschreven situaties niet aan de verzekerde bekend waren op het moment van zijn inschrijving voor het huidige huurcontract; het verkrijgen van een baan of een betaalde stage die actief wordt voor of na het ingaan van de verhuurdatums, terwijl de verzekerde persoon als werkloze was ingeschreven onder de conditie dat het niet gaat om een verlenging of vernieuwing van een contract, noch om een missie die door een uitzendbureau wordt aangeboden.

d - Verhindering zich naar de plaats waar de verhuurde ruimte zich bevindt te begeven, per weg of per spoorweg, op de dag die was voorzien voor het in bezit nemen van de gehuurde ruimtes en binnen achtenveertig uur die daarop volgen, als gevolg van barricades of stakingen die direct het verkeer onmogelijk maken, een evenement dat wordt geattesteerd door de burgemeester van de gemeente waarin de vakantiewoning staat.

e - Als de Verzekerde wordt verplicht zijn verblijf te annuleren of van zijn verblijf af te zien binnen 48 uur voorafgaand of volgend op de in het contract vastgestelde begindatum van de verhuur als gevolg van een verbod het terrein te betreden door een verontreiniging, overstroming, brand, natuurramp of epidemie. Deze risico's zullen, in het kader van het huidige contract, worden beschouwd als gerealiseerd, als het gebied geheel als verboden terrein is verklaard binnen een straal van vijf kilometer van de te huren woning, na besluit van een gemeentelijke of regionale autoriteit gedurende de verzekerde huurperiode.

f - Als gevolg van een administratieve of juridische convocatie die niet kan worden verzet.

g - Het niet beschikbaar zijn van de verhuurde woningen, die het gebruik ervan verhinderen, als gevolg van een onverwachte gebeurtenis, zoals een brand, storm, waterschade of een andere natuurlijke gebeurtenis die is opgetreden binnen 60 dagen vóór de datum van het begin van de huurperiode.

2 - In het geval van de onderbreking van het verblijf

De terugbetaling van de huur betreffende de niet in de huurwoning doorgebrachte periode volgend op de onderbreking van het verblijf, als gevolg van één van de opgesomde evenementen in de garantie ANNULERING VAN HET VERBLIJF in de paragrafen a - , b - , e - , f - en g - , met een maximum van 15.000 €. Het door de verzekeraar aan een benadeeld persoon uit te keren bedrag, wordt bepaald naar verhouding het aantal bewoners en het aantal nog resterende dagen tot het einde van het huurcontract.

3 - Kosten voor opsporing en redding

Gedurende het verblijf, garandeert de verzekeraar de kosten voor de opsporing en de redding, in de bergen of op zee uitgevoerd door gespecialiseerde teams om de verzekerde hulp te bieden, tot een bedrag van 3050 € per evenement, ongeacht het aantal mensen dat in het contract is opgenomen en dat van de gehuurde woning gebruik maakt.

4 - Aansprakelijkheidsverzekering van de huurder voor materiële schade, de verzekeraar garandeert:

a - In geval van brand, explosie, waterschade: de schade die wordt veroorzaakt aan roerende en ontroerende goederen die toebehoren aan de eigenaar van de gehuurde woning: de materiële schade bij buren en derden; het dientengevolge veroorzaakte verlies van huur of gebruiksgenot; als aanvullende verzekering op een al eerder afgesloten reisverzekering: Deze garantie heeft in dit geval betrekking op een maximumbedrag van 1.525.000 euro.

b - De overige accidentele schade veroorzaakt aan: roerende goederen die deel uitmaken van de inventaris en die zich binnen in de gehuurde woning bevinden; en aan ontroerende goederen die toebehoren aan de eigenaar van de gehuurde woning. Deze garantie heeft in dit geval betrekking op een maximumbedrag van 2.300 € met een absoluut eigen risico van 75 €.


top

Uitsluitingen

Uitgesloten uit de hierboven opgenoemde garanties worden:

1 - Algemene uitsluitingen

  Schade die direct of indirect het gevolg is van:
 • Een opzettelijke of te kwade trouw verrichte daad van de Verzekerde
 • Een oorlogssituatie (buitenlandse oorlog of burgeroorlog)
 • Gebeurtenissen die het kenmerk hebben van rampen (schade veroorzaakt door vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, de werking van de zee, vloedgolven, grondverschuivingen en andere gebeurtenissen met het kenmerk van een ramp behalve als deze gebeurtenissen als «natuurlijke rampen» worden aangeduid
 • Nucleaire risico's (schade van nucleaire oorsprong of veroorzaakt door ieder type bron van ioniserende straling)

2 - Uitsluitingen die van toepassing zijn op de «annuleringsverzekering» en de verzekering «onderbreking van het verblijf»,

  De gevolgen:
 • Van zwangerschap of bevalling
 • Van door moedwillige en bewuste suïcide
 • Van een kuur, een psychische behandeling, een psychotherapeutische of esthetische behandeling
 • Van ongelukken en ziektes waarvan de oorsprong bekend is voor het ondertekenen van het contract
 • Van een voorspelbare verslechtering van de bestaande gezondheid op het moment van de inschrijving
 • Van een rechtsgeschil of een protest betreffende de beschrijving of de toestand van de lokalen
 • Van een ontslag om economische redenen, een mutatie waarvan de procedure al is gestart op het moment van de inschrijving
 • Van een verandering van de vakantiedatums
 • Van een ongeluk waarbij de verzekerde na een alcoholtest of drugstest positief is bevonden voor een volgens de geldige wet bepaald percentage, wat een overtreding inhoudt
 • Van een ongeluk waarbij de verzekerde optrad als piloot van een vliegmachine, van de deelneming aan een motorsportwedstrijd of aan de voorbereidende testen
 • Van een gebrek aan vaccinatie on door de onmogelijkheid tot vaccinatie

• Annuleringen van de erkende tussenpersoon.
• De vergoeding van de verzekeringspremie.


top

3 - Uitsluitingen die van toepassing zijn op de verzekering «osten voor opsporing en redding»:

• Kosten van reddingsoperaties als gevolg van het optreden van openbare reddingsdiensten als gevolg van een onvergefelijke fout van de verzekerde
• Kosten die zijn gemaakt voor de berging van een zeilboot of motorboot
• Kosten die zijn gemaakt door het beoefenen van speleologie

4 - Uitsluitingen die van toepassing zijn op de aansprakelijkheidsverzekering van de huurder

 • Alle schade die niet onder de aansprakelijkheid van de huurder valt
 • Alle schade aan eigendommen van de huurder
 • Schade die voorkomt uit moedwillige vernieling, brandplekken door sigaretten of andere rookartikelen
 • De schade die wordt veroorzaakt door huisdieren onder de hoede van de huurder zijn
 • Alle schade die veroorzaakt wordt door vocht, condensatie, damp, rook
 • Niet functionerende apparaten die tot beschikking van de verzekerde worden gesteld
 • Schade die wordt veroorzaakt aan lampen, zekeringen, elektronische buizen, kathodestraalbuizen, halfgeleidende kristalen, verwarmende weerstanden en elektrische dekens
 • De reparatiekosten, het ontstoppen of vervangen van leidingen, wasbakken, en apparaten die deel uitmaken van waterinstallaties en verwarmingen
 • Kosten door diefstal van voorwerpen die zich in binnenplaatsen, terrassen of tuinen bevonden
 • Kosten door diefstal van voorwerpen die zich in gemeenschappelijke ruimtes bevonden die voor gebruik van meerdere huurders of bewoners ter beschikking zijn gesteld, behalve in geval van inbraak
 • Kosten door diefstal of het verlies van sleutels ban de ruimtes
 • Kosten door schade die is ontstaan terwijl de ruimtes die de verzekerde voorwerpen bevatten geheel waren bezet door derden, anders dan de huurders, zijn ondergeschikten of de personen die daartoe door hem toestemming hebben gekregen
 • Schade die voorkomt uit een gebruik behandeling die niet-conform is met het huurcontract
 • De gevolgen van contractueel vastgestelde verplichtingen als deze die verplichtingen overtreffen waarvoor de begunstigden legaal gezien verplicht is

Verjaring subrogatie

Alle acties die voortkomen uit de huidige overeenkomst zijn verjaard na een periode van twee jaar, gerekend vanaf de gebeurtenis die hier aanleiding toe geeft. De verzekeraar is gesubrogeerd aangaande de rechten van de verzekerde en iedere persoon die verantwoordelijk is voor de schade die het object van de vergoeding.

Informatie aan de consument

In overeenkomst met de Franse wet «omputergegevens en vrijheid» ( ‘Informatique et Liberté'): Kan de verzekerde verzoeken om inzage en verandering van elke informatie hem betreffende, die kan voorkomen in bestanden die door de Verzekeraar worden gebruikt, of gebruikt door zijn gevolmachtigden of ieder professionele organisatie.

Klantenrelatie: Het Bureau ALBINET kan diepgaand alle aanvragen en reclamaties van de verzekeraar bestuderen. Als na dat onderzoek, de gegeven antwoorden niet voldoen aan zijn verwachting, kan de verzekerde een reclamatie richten aan de dienst Klantenrelatie van AGF. Als na het antwoord geen akkoord zou zijn bereikt, kan de verzekerde in beroep gaan bij de bemiddelaar wiens contactgegevens na een eenvoudige vraag daartoe door AGF worden geleverd en zonder dat dit afbreuk doet aan andere wegen van wettelijke actie.

Controle-instanties van Verzekeringsbedrijven: De instantie die het respecteren bewaakt van de wetten en reglementen wat betreft verzekeringen is de: Commission de Contrôle des Assurances, 54 rue de Châteaudun 75009 Parijs, Frankrijk.

Hoe kunt u uw vergoeding ontvangen?

U moet eerst uw reisbureau van uw annulering van uw verblijf op de hoogte stellen met een aangetekende brief, vanaf de dag dat u hiervan op de hoogte bent en dit binnen een periode van 5 dagen. U dient aan ADAR alle bewijsstukken te sturen (na bevestiging van uw reisbureau) die nodig zijn voor de beoordeling van uw dossier: doktersattest, bewijs van ziekenhuisopname, bewijs van arbeidsonderbreking, ontslagbrief aan het volgende adres: Adres: ADAR C/O Cab. ADAR – Service sinistres 5, cité de Trévise – 75 009 PARIS Fax : 01 48 01 84 83 - Vergeet niet bij uw brief te vermelden: uw volledige adres, uw telefoonnummers, de naam van uw reisbureau, het referentienummer van de door u gehuurde woning; de datums van het begin en het eind van uw verblijf.

Als dat nodig is, verklaart u dat in geval van schade betreffende de verzekering van annuleringskosten van het verblijf of onderbreking van het verblijf, u toe zal staan aan de arts van de Verzekeraar toegang te krijgen tot uw medische dossier, zonder welke de garantie niet zal worden toegekend.top

Vakantietips

Reserveren

U kunt online boeken, 7 dagen per week
Vragen en/of informatie per mail of tel:
• +31 251 674860
info@vakantiehuis-frankrijk.info